میز خدمت بیمارستان امیر

 
عنوان خدمت مراحل گردش کار شماره تماس  مسئول مربوطه آدرس اینترنتی
پذیرش بیمار فرایند پذیرش بیمار 04137241592-96   -داخلی 215    
ترخیص بیمار فرایند ترخیص بیمار 04137241592-96 - داخلی 215    
نحوه مراجعه بیماران به واحد مددکاری فلوچارت 04137241592-96  داخلی310 خانم عبادی  
منشور حقوق بیمار  فلوچارت 
منشور حقوق بیمار در ایران 
04137241592-96  داخلی 250 خانم جوانمرد  
راهنمای پیگیری امور شکایتی بیمار  فلوچارت 04137241592-96  داخلی 250 خانم جوانمرد  
فرایند ارائه خدمات به بیماران بستری داخلی فلوچارت      
فرایند ارائه خدمات اورژانس فلوچارت 04137241592-داخلی413 خانم خدامحمدی  
اعزام فلوچارت 4137241592-96 0داخلی211 خانم نالان  
سی تی اسکن /سی تی آنژیوگرافی    04137241592-96  داخلی 397 خانم انوری  
اندوسکوپی    4137241592-96 0داخلی422 خانم سلطانی